متن کارت عروسی

آخر این هفته، جشن ازدواج ما به پاست *** باحضور گرم خود، در آن صفا جاری کنید

ازدواج و عقد یک امر مهم و جدی است *** لطفاً از آوردناطفال، خودداری کنید

بر شکم صابون زده، آماده سازیدش قشنگ *** معده را از هر غذا و میوهای عاری کنید

تا مفصل توی آن جشن عزیز و با شکوه *** با غذا و میوه یآن جشن افطاری کنید

البته خیلی نباید هول و پرخور بود ها *** پیش فامیل مقابل آبروداریکنید

میوه،شیرینی، شب پاتختی مان هم لازم است *** پس برای صرفه جویی اندکی یاری کنید

گر کسی با میوه داردمی نماید خودکشی *** دل به حال ما و او سوزانده، اخطاری کنید

موقع کادوخریدن، چرب باشد کادوتان *** پس حذر از تابلو و ساعات دیواری کنید

هرچه باشد نسبت قومیتان نزدیک تر *** هدیه را هم چرب تر، از روی ناچاری کنید

در امورزندگی، دینار اگر باشد حساب *** کادو نوعی بخشش است، آن را سه خرواری کنید

گرم باید کرد مجلسرا، از این رو گاه گاه *** چون بخاری بهر تنظیم دما، کاری کنید

ساکت وصامت نباشید و به همراه موزیک *** دست و پا را استفاده، آن هم ابزاریکنید

لامبادا، تانگوو بابا کرم یا هرچه هست *** از هنرهاتان تماماً پرده برداری کنید

البتههرچیز دارد مرزی و اندازه ای *** پس نباید رقص های نابه هنجاریکنید

حرکت موزون اگردر کرد از خود، دیگری *** با شاباش و دست و سوت از او طرفداری کنید

کی دلش میخواهد آخر در بیاید سی دی اش؟ *** با موبایل خود مبادا فیلمبرداری کنید

در نهایت، مجلس مارا مزین با حضور *** بی ادا و منت و هر گونه اطواریکنید

نمدونم از کجا اما پیداش کردم

/ 0 نظر / 10 بازدید